Privaatsustingimused

Me peame töötlema sinu andmeid, et saaksime pakkuda parimat teenindust ja toimetada tellitud kaup kohale. Lubame, et ei kuritarvita sinud andmeid ja töötlema neist vastavalt seadustele. Kui sind huvitab rohkem see, milliseid andmeid ja kuidas me neid kogume, siis saad tutvuda meie üksikasjaliku privaatsustingimuste korraga.

Käesolevaga on kehtestatud Rume OÜ privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja Rume OÜ vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning rakenduvad Teie ja Rume OÜ vahelisele suhtlusele sõltumata suhtluskanalist, muuhulgas ka veebilehel diivanid.ee.ee.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas Rume OÜ töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

Rume OÜ töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub Rume OÜ kehtivatest õigusaktidest.

Lisaküsimuste korral saate pöörduda järgmiste kontaktide poole:

Nimi: Rume OÜ
E-post: tere@rume.ee

Isikuandmete töötlemine:
Rume OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid:
– identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi
– kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress, pangakonto number, ostuajalugu jms.
– kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

Isikuandmete kogumine:

Rume OÜ kogub isikuandmeid, mille:

 • Te sisestate veebilehel diivanid.ee
 • Te edastate Rume OÜ e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
 • Te edastate Rume OÜ sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) vahendusel.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Rume OÜ töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Rume OÜ kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile teenuse osutamiseks: tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toomiseks.
 • Rume OÜ töötleb ka Teie poolt edastatud andmeid telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks.
 • Rume OÜ töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete edastamiseks. Kui Te olete edastanud isikuandmed, saate te anda nõusoleku edastada Teile teavet.
 • Rume OÜ otseturunduspakkumiste kohta. Kui Te soovite saada otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku diivanid.ee veebilehel uudiskirja listiga liitudes. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.
 • Kui Te osalete veebilehtedel ja/või sotsiaalmeedia kanalites toimuvates kampaaniamängudes, töötleb Rume OÜ Teie isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik võitja väljaselgitamiseks ja auhinna üleandmiseks. Kampaaniamängudes osalemine on vabatahtlik.
 • Rume OÜ võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemist.
 • Rume OÜ jälgib isikuandmete töötlemisel alati, et töötlemine oleks seaduslik ja rangelt piiratud eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Samuti piirdub Rume OÜ isikuandmete töötlemisel alati vähima võimalikuga, st sellega, mis on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
 • Rume OÜ hoolitseb, et isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustumise eest.
 • Rume OÜ ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik. Kui veebipoes on ost sooritatud, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele seitse aastat.

Isikuandmete edastamine:

 • Rume OÜ avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • Rume OÜ võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Rume OÜ teenuse osutamiseks. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku edastada Makeitneutral OÜ-le tema andmeid (Nimi, E-mail, metsa-positiivne ost). Seda juhul, kui on märkinud ära nõusoleku muuta tema tellimus metsa-positiivseks. Makeitneutral kinnitab, et andmeid kasutatakse vaid tellimuse täitmise teavituste edastamiseks.
 • Rume OÜ tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Rume OÜ võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Rume OÜ tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.

Teie õigused isikuandmete töötlemisel:

 • Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada Rume OÜ vastavasisuline teavitus. Rume OÜ täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
 • Teil on õigus saada teavet Rume OÜ poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.
 • Teil on õigus nõuda töödeldavate isikuandmete ülekandmist. Andmed edastatakse Teile masinloetava failina e‑posti teel. Teil on õigus nõuda ka töödeldavate andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale.
 • Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist. Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Rume OÜ neid töötles;
 • Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Rume OÜ lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun Rume OÜ-ga ühendust. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Rume OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad diivanid.ee veebilehel.

Item added to cart.
0 items - 0.00